024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 24

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 24.

 Nội dung thay đổi đăng ký thông tin bao gồm : thay đổi địa chỉ trụ sở chính Tổng công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông tin đăng ký thuế theo địa chỉ mới. Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link dưới đây: 
 - Đăng ký kinh doanh lần thứ 24.
Các tin khác