024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đường link sau: 
 - Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
Trân trọng./.
Các tin khác