024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Samarang Asia Prosperity

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí -CTCP công bố thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông Samarang Asia Properity.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: thông báo giao dịch cổ phiếu
Các tin khác