024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông lớn SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí -CTCP xin thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.
Trân trọng./.
Các tin khác