024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến nguời công bố thông tin

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Lê Văn Ninh - Người liên quan đến Người công bố thông tin của Tổng công ty.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Các tin khác