024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan với người nội bộ

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Văn Ninh người liên quan của bà Đỗ Thị Hòng Hạnh - Người phụ trách quản trị / Người được ủy quyền công bố thông tin.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Văn Linh.
Các tin khác