024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Văn Trinh - Kế toán trưởng PVChem

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố giao dịch cổ phiếu của ông Trần Văn Trinh - Kế toán trưởng PVChem.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Văn Trinh.
Các tin khác