024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí xin gửi thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Trân trọng./.
Các tin khác