024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo ngày cuối cùng đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) Thông báo ngày cuối cùng đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây:

công văn 404-hdqt-2022.pdf
Các tin khác