024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2019

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm phẩm Dầu khí xin trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 14/03/2019.

Các tin khác