024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2019

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông than dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đường link:
Thông báo số 1768/TB-DMC
- Nghị quyết số: 1742/NQ-DMC
Các tin khác