024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. 

Các tin khác