024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí trân trọng thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể: 13h30 ngày 22/6/2020. 

Các tin khác