024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của PVChem

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí trân trọng thông báo  thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Chi tiết vui lòng xem tại đường link: cv-239-hdqt-2022

Trân trọng./.
Các tin khác