024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt 2020

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 của PVChem là ngày 07/12/2021. PVChem sẽ tiến hành trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả là 4,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 450 đồng). Thời gian thực hiện từ ngày 24/12/2021 vào các ngày làm việc trong tuần. 
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Thông báo số 1404/TB-PVChem
Các tin khác