024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo về việc đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị PVChem nhiệm kỳ 2020-2025

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVCHem) trân trọng thông báo việc đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị PVChem nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Các tin khác