024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

VSDC cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán mã PVC

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố thông tin về việc  Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho mã chứng khoán PVC.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho mã chứng khoán PVC.
Các tin khác