024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Công bố kết quả quan trắc môi trường quý I năm 2023 của Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái mép

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố kết quả quan trắc môi trường quý 1 năm 2023 của Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép.

Chi tiết đính kèm tài liệu:
Ket qua quan trac quy 1 2023.pdf
Các tin khác