024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Công bố kết quả quan trắc môi trường quý III năm 2023 của Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái mép

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố kết quả quan trắc môi trường quý III năm 2023 của Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép.

Chi tiết đính kèm tài liệu: Ket qua quan trac quy III/2023.
Các tin khác