024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Đảng ủy PVChem chỉ đạo 100% Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 223-HD/ĐU ngày 13/4/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn/PVN) về việc Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (Tổng công ty/PVChem) đã ban hành Kế hoạch số 213-KH/ĐU ngày 24/5/2022 chỉ đạo và hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời, Đảng ủy PVChem cũng quán triệt tới các Chi bộ cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022. Tính đến hết tháng 8/2022, 100% Chi bộ trực thuộc PVChem (9/9 Chi bộ) đã tổ chức thành công Đại hội, bầu ra Chi ủy cho nhiệm kỳ mới.


Toàn cảnh Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ Ban Tài chính Kế toán – Ban Kiểm toán nội bộ
 
Từ hướng dẫn chi tiết của Văn phòng Đảng Đoàn và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy PVChem, các Chi bộ đã quán triệt phương châm thực hiện đảm bảo kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các Cấp uỷ, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội Chi bộ, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết trong doanh nghiệp, đơn vị và niềm tin của quần chúng đối với Đảng. 


Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Công ty PVChem-Tech
 
100% các Báo cáo chính trị đã đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, các Chi bộ đã cụ thể hóa và đề ra các chỉ tiêu phấn đấu, những nhiệm vụ trọng tâm để Chi bộ triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và đưa vào Nghị quyết của Đại hội. 

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội được các Chi bộ thực hiện đầy đủ một cách bài bản nhất quán theo hướng dẫn của Đảng ủy PVChem đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ. Chính vì vậy, công tác bầu cử tại các Chi bộ đã thành công tốt đẹp, tuân thủ đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng. Các nhân sự trong cấp ủy đã nhận được sự ủng hộ và nhất trí cao của các Đảng viên trong Chi bộ, qua đó tạo tiền đề xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, vững chắc tạo cơ sở thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng ủy PVChem, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Ra mắt Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam 
 
Chi bộ Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam là một trong những Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ PVChem, có nhiều năm kinh nghiệm trong các hoạt động Đảng đã được Đảng ủy PVChem tin tưởng lựa chọn là Chi bộ đầu tiên thực hiện Đại hội mẫu. Sau hơn 2 giờ làm việc tập trung, nghiêm túc, Đại hội đã thông qua các nội dung tại Đại hội và bầu ra Bí thư, Phó Bí thư cho nhiệm kỳ 2022-2025. Tất cả đảm bảo đúng chủ trương chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy PVChem. Sau khi Chi bộ Công ty Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam tổ chức thành công Đại hội, lần lượt các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy PVChem đã tiến hành Đại hội. 

Việc các Chi bộ trực thuộc đồng loạt triển khai và thực hiện nhiệm vụ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, trong thời gian ngắn cho thấy sự quyết liệt, sát sao trong công tác chỉ đạo của Đảng ủy PVChem; việc tập trung, quyết tâm trong thực hiện thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong cả hệ thống chính trị cũng là điều kiện tiên quyết để các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy PVChem tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 

Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy PVChem ra mắt Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025:
 
Chi ủy Chi bộ Văn phòng – Ban Tổ chức & Phát triển nguồn nhân lực ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo PVChem
 
Chi ủy Chi bộ Ban Tài Chính Kế toán – Ban Kiểm toán nội bộ ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo PVChem
 
Chi ủy Chi bộ Ban Kế hoạch Đầu tư – PVChem-RT ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo PVChem
 
 
Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (PVChem-CS) ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo PVChem
 
Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (PVChem-ITS) ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo PVChem
 
 
Chi ủy Chi bộ Công ty M-I Vietnam ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo PVChem
 
 
Chi ủy Chi bộ Công ty TNHH Dung dịch khoan & Dịch vụ Dầu khí (DMC) ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo PVChem
 
Chi ủy Chi bộ Công ty TNHH PVChem-Tech ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo PVChem
 
Các tin khác