024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

DMC đã thoái toàn bộ vốn tại hai đơn vị DMC - Miền Trung và DMC - Miền Bắc từ năm 2018

Năm 2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí– CTCP (DMC) đã hoàn tất việc thoái toàn bộ phần vốn góp của DMC tại hai đơn vị là Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Trung (DMC-Miền Trung) và Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc (DMC-Miền Bắc).

Kể từ ngày 12/6/2018, DMC-Miền Trung không còn là đơn vị thành viên của DMC và kể từ ngày 04/12/2018, DMC-Miền Bắc không còn là đơn vị thành viên của DMC. Như vậy, tính từ thời điểm trên, mọi thông tin giao dịch của hai đơn vị DMC-Miền Trung và DMC-Miền Bắc với tư cách/danh nghĩa là đơn vị thành viên của DMC hoàn toàn không chính xác,vi phạm pháp luật, gây hiểu lầm cho đối tác, khách hàng, cổ đông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, thương hiệu của Tập đoàn Dầu khí nói chung và của DMC nói riêng.
Vì vậy, DMC xin thông báo lần nữa tới các đơn vị thành viên/trực thuộc của Tập đoàn, các cơ quan hữu quan, khách hàng, đối tác và cổ đông của DMC về việc Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Bắc và Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Trung đã không còn là đơn vị thành viên của DMC. DMC mong muốn rằng, trong quá trình hợp tác, giao dịch nếu các khách hàng, đối tác, cổ đông của DMC nhận được thông tin về việc hai đơn vị này vẫn sử dụng nhãn hiệu của DMC, sử dụng tên Công ty dưới danh nghĩa là đơn vị thành viên của DMC, xin vui lòng thông báo để DMC có các biện pháp ngăn chặn kịp thời nhằm bảo vệ hình ảnh, thương hiệu và quyền lợi chính đáng của DMC cũng như quyền lợi của các đối tác, khách hàng, cổ đông.
Các tin khác