024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Kết quả Quan trắc môi trường của Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép Quý I năm 2024

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố kết quả Quan trắc môi trường của Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép quý I năm 2024.

Các tin khác