024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Mời tham gia đấu giá thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Tổng công ty tham gia đấu giá thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ.
Thời gian đấu giá: 10h00 thứ Sáu, ngày 25/3/2022.

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đường link: Thông báo bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ.

Trân trọng ./.
Các tin khác