024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem/Tổng công ty), mã chứng khoán  PVC vừa công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2022. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, PVChem cơ bản đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với doanh thu hợp nhất đạt 1.327 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch 6 tháng, vượt 36,8% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 11,4 tỷ đồng, đạt 139% kế hoạch 6 tháng và tương đương với mức lợi nhuận cùng kỳ năm 2021. 
Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022

 
6 tháng đầu năm 2022, sau khi đánh giá đầy đủ và toàn diện các rủi ro có thể tác động tới hoạt động SXKD, PVChem đã chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản điều hành hoạt động SXKD để ứng phó: Xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, dự trữ hàng tồn kho và tiêu thụ; Bám sát biến động về tỷ giá, lãi suất để quản trị dòng tiền đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất cho hoạt động SXKD và đầu tư; Tích cực tham gia chuỗi liên kết giá trị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,… Vì vậy, PVChem đã có những khởi sắc trên cả ba lĩnh vực hoạt động SXKD chính là Sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ, góp phần đưa doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 


Chi nhánh PVChem - ITS thực hiện dịch vụ làm sạch hệ thống đường ống tại nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Đồng thời, 6 tháng đầu năm, PVChem bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Vốn chủ sở hữu tại Công ty Mẹ tại thời điểm 30/6/2022 là 702,3 tỷ đồng, trong đó vốn Điều lệ là 500 tỷ đồng). Tổng tài sản tăng 172,1 tỷ đồng, chủ yếu tăng các khoản phải thu khách hàng so với thời điểm đầu năm 2022. PVChem luôn thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo toàn vốn như: Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho; Phân loại và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi; Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư, dự phòng bảo hành dịch vụ, công trình; Yêu cầu bảo lãnh thực hiện hợp đồng;...
Bên cạnh đó, PVChem đã kiểm soát tốt công nợ của Tổng công ty. Trong 6 tháng đầu năm PVChem không phát sinh nợ khó đòi, đồng thời PVChem đã thu hồi được 1,9 tỷ đồng nợ khó đòi được hoàn nhập vào kết quả SXKD. Tổng số nợ khó đòi của Tổng công ty đến 30/6/2022 là 41,1 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng nợ khó đòi 40,3 tỷ đồng. Khả năng thanh toán nợ đến hạn đạt 0,15 lần, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,4 và các chỉ tiêu về khả năng thanh toán đều >1. PVChem đảm bảo an toàn về tài chính, đảm bảo khả năng thành toán nợ đến hạn. Tại công ty Mẹ, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 1,3% và tỷ suất lợi nhuận/tài sản (ROA) đạt 0,6%, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2021.
 

Dịch vụ dung dịch khoan của Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC)tại căn cứ dịch vụ của DMC tại cảng Vietsovpetro

 
Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, PVChem quyết tâm hoàn thành/ hoàn thành vượt mức kết quả SXKD cả năm 2022. Trong đó, tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm cùng 10 giải pháp chính. Theo đó, PVChem tập trung triển khai phương án tăng Vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua; tập trung mọi nguồn lực triển khai Kế hoạch 5 năm 2021-2025, Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035; đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ trong cả 3 lĩnh vực Sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm/dịch vụ nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

 
Các tin khác