024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ

Sáng ngày 18/8/2020, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (Tổng công ty/PVChem) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) trực thuộc Hội đồng Quản trị (HĐQT) PVChem. 

Ban KTNB PVChem chính thức ra mắt với 03 thành viên gồm ông Phạm Minh Đức - Trưởng Ban, bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Thành viên chuyên trách, ông Trần Phú - Thành viên kiêm nhiệm.
 

Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc trao quyết định cho các thành viên Ban KTNB
 
Việc thành lập Ban KTNB sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ thông qua công cụ kiểm tra-kiểm soát qua đó phát hiện và khắc phục kịp thời những yếu kém trong hệ thống quản lý. Thông qua KTNB, Bộ máy quản lý, điều hành của PVChem sẽ có thông tin trung thực, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động của PVChem làm cơ sở để đưa ra các quyết định quản lý đúng đắn. Đồng thời, việc tổ chức theo mô hình có Ban KTNB trực thuộc HĐQT là phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động quản lý, điều hành.
 

Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại buổi Lễ trao quyết định
 
Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh việc thành lập Ban KTNB trong giai đoạn hiện nay là hoàn toàn phù hợp với xu hướng quản trị hiện đại, phù hợp với chiến lược phát triển của PVChem. Ông tin tưởng với những thành viên được HĐQT lựa chọn, Ban KTNB sẽ phát huy tốt vai trò của mình, hỗ trợ HĐQT nâng cao vai trò kiểm tra - kiểm soát, góp phần để PVChem phát triển bền vững. Chủ tịch HĐQT PVChem cũng nhấn mạnh rằng mô hình cơ cấu tổ chức có KTNB trực thuộc HĐQT là mô hình mới nên trong quá trình triển khai sẽ có gặp vướng mắc, vì vậy Ban KTNB cùng các Ban/Văn phòng và các đơn vị thành viên/trực thuộc cần phải phối hợp chặt chẽ trên tinh thần cởi mở, chia sẻ và xây dựng vì sự phát triển chung của PVChem.
Các tin khác