024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo đấu giá tài sản

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP - Chi nhánh Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (PVChem - ITS) kính mời các tổ chức/cá nhân tham gia đấu giá tài sản thanh lý.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Thông tin đấu giá thanh lý tài sản
Các tin khác