024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo gia hạn thời gian tìm kiếm nhà Đầu tư Quan tâm để chuyển nhượng phần vốn góp của PVChem tại Công ty TNHH Liên doanh DMC - VTS

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố thông tin gia hạn thời gian tìm kiếm nhà Đầu tư Quan tâm để chuyển nhượng vốn góp của PVChem tại Công ty TNHH Liên doanh DMC - VTS

 Chi tiết như sau: 

1. Tên tổ chức sở hữu vốn chuyển nhượng: TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ – CTCP (PVCHEM)

2. Tên doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DMC-VTS (DMC-VTS)

Trụ sở: Bản Phả-khạ-nhọ, huyện Vị-lạ-bu-ly, tỉnh Sạ-văn-nạ-khệt, CHDCND Lào

Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác và chế biến khoáng sản Barite

Vốn điều lệ thực góp của DMC-VTS: 1.587.960 USD

3. Phần vốn góp chào bán: 613. 080 USD do PVChem sở hữu.

4. Tiêu chí nhà đầu tư nhận chuyển nhượng:

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính, có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp của PVChem tại DMC – VTS.

5. Các nhà đầu tư quan tâm nhận chuyển nhượng phần vốn góp, để nhận thông tin về đợt chào bán vui lòng liên hệ:

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP

Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực

Số điện thoại: +84 24 3856 2861                             Email:  mail@pvchem.com.vn           

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Thời gian nhận thông tin và thư quan tâm: đến ngày 30/6/2023.

 

Các tin khác