024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo thanh lý tài sản của Chi nhánh PVChem - ITS

Chi nhánh Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (PVChem - ITS) thông báo bán thanh lý tài sản. 

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Thông báo thanh lý tài sản
Các tin khác