024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm để chuyển nhượng phần vốn góp của PVChem tại Công ty TNHH Liên doanh DMC - VTS

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) xin thông báo về việc tìm kiếm Nhà đầu tư quan tâm để chuyển nhượng phần vốn góp của PVChem tại Công ty TNHH  Liên doanh DMC - VTS. 

Các tin khác