024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của DMC về đổi tên, sửa đổi Điều lệ DMC và bầu bổ sung Uỷ viên HĐQT DMC độc lập

Sáng ngày 26/12/2019, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) (mã chứng khoán PVC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua hai nội dung, cụ thể như sau: 
  • Đổi tên và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của DMC.
  • Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị DMC.
Sau quá trình làm việc nghiêm túc, các cổ đông của DMC đã thống nhất:
Đổi tên, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của DMC được 100% cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua. Theo đó, DMC sẽ chính thức được đổi tên thành Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem). Sau 30 năm hình thành và phát triển lớn mạnh cùng với tên mới, PVChem sẽ thay đổi toàn bộ nhận diện thương hiệu, thể hiện một cách đầy đủ, toàn diện, bao trùm tất các lĩnh vực hoạt động, sản xuất kinh doanh hiện tại và phù hợp với mục tiêu Chiến lược phát triển DMC đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
Bầu ông Trần Hồng Kiên (ứng viên do cổ đông Samarang Asia Prosperity đề cử) làm Ủy viên HĐQT DMC độc lập với tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua. Việc bầu bổ sung 01 Ủy viên HĐQT DMC độc lập đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và các thông lệ quản trị tốt nhất đối với công ty đại chúng niêm yết như DMC.  
Trong giai đoạn tiếp theo, DMC hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp dịch vụ hoá kỹ thuật, nhà sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hoá chất, hoá dầu hàng đầu tại Việt Nam và có uy tín trong khu vực; Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ 10-15% cho giai đoạn từ 2016-2025 và bình quân 15-20% cho giai đoạn 2026-2035. DMC tiếp tục duy trì phát triển dịch vụ trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, đẩy mạnh mở rộng dịch vụ trong lĩnh vực chế biến dầu khí, khôi phục và phát triển lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ. Cụ thể, DMC sẽ tập trung phát triển trên cả ba lĩnh vực hoạt động Sản xuất, Kinh doanh và Dịch vụ. Với lĩnh vực Sản xuất, DMC đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, nâng cao hàm lượng công nghệ cho các sản phẩm chính như Bentonite, Xi măng G và phát triển thêm các sản phẩm hoá chất, chất xúc tác, nhựa, dung môi… Lĩnh vực kinh doanh, DMC sẽ tập trung mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng cung cấp các loại hóa chất, hóa phẩm phục vụ hoạt động khoan, thăm dò, khai thác Dầu khí, các sản phẩm lọc hoá dầu và một số hoá chất cho các ngành công nghiệp khác.
Để hiện thực hóa những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và, Kế hoạch 5 năm 2020-2025 và Chiến lược phát triển DMC đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, DMC sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp, tinh gọn bộ máy quản lý, tăng tỷ trọng lao động trực tiếp; rà soát, sắp xếp cán bộ tại Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên phù hợp với năng lực, sở trường công tác; thay đổi cơ chế, chính sách, trả lương theo cơ chế thị trường, tạo động lực cho CBCNV và Người lao động; hoàn thành chuyển đổi một số Chi nhánh thành Công ty TNHH; đẩy mạnh công tác đầu tư dự án mới, tạo hạ tầng sản xuất kinh doanh bền vững, phù hợp với Chiến lược phát triển DMC; gia tăng hợp tác với các đối tác có tiềm năng, tạo nguồn lực hỗ trợ trong hoạt động SXKD; tăng cường công tác nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới; xây dựng văn hoá doanh nghiệp chuyên nghiệp phù hợp với đơn vị dịch vụ, vì lợi ích của Khách hàng, Cổ đông, Nhà đầu tư và Người lao động DMC.

Năm 2019, DMC hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trước 45 ngày với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 2.160 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 40,12 tỷ đồng, vượt cao so với kế hoạch năm 2019 và đạt 250% so với năm 2018; Nộp Ngân sách Nhà nước ước đạt 116 tỷ đồng, đạt 151% kế hoạch năm.
Các tin khác