024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thư chào giá

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí mời chào giá Cung cấp chào giá dịch vụ Văn phòng điện tử có tích hợp chữ ký số. Hạn gửi chào giá trước 10h00 ngày 26/6/2023.

Thông tin chi tiết tại đường link:
CV 716 MOI CHAO GIA VPDT(3).pdf
Các tin khác