024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

(30/01/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính quý IV năm 2017.
Chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2018

Chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2018

(22/01/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố công văn chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2018
Báo cáo tài chính quý II năm 2017

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

(28/07/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố báo cáo tài chính quý II năm 2017.  - Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2017 - Báo cáo tài chính hợp nhất quý II ...
 Trang:    1  2  3  4  5  6