024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem. 

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem.
Các tin khác