024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Quy định về trình tự thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông của Tổng công ty Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVChem)

Quy định về trình tự thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông của Tổng công ty Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVChem) được ban hành kèm theo Quyết định 542/QĐ-PVChem ngày 14/4/2020.Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Các tin khác