Giới thiệu về Chi nhánh PVChem - CS

Giới thiệu về Chi nhánh PVChem - CS

Chi nhánh PVChem - CS được thành lập trên cơ sở sát nhập Ban Kinh doanh và Chi nhánh DMC - Tại Tp.Hồ Chí Minh. PVChem - CS tập trung phát triển các lĩnh vực:
- Kinh doanh hoá chất: Hoá chất khoan, dịch vụ hoá chất khai thác, hoá chất lọc hoá dầu, hoá chất công nghiệp, vật tư, spare part,...
- Kinh doanh các sản phẩm lọc hoá dầu: hạt nhựa, lưu huỳnh và các nguyên liệu sản xuất khác.
- Kinh doanh các sản phẩm truyền thống khác của PVChem như: Barite, Bentonite,...  

Sản phẩm

Trang chủ Giới thiệu Tin tức Sản phẩm Dịch vụ