024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP
Hoạt động sản xuất

Hoạt động sản xuất

Tổng Giám đốc PVN làm việc với PVChem
Tổng Giám đốc PVN làm việc với PVChem
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa PVChem và PVGas
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa PVChem và PVGas